Poplatek za provoz a shromažďování komunálního odpadu (od 1.1.2024):

Sazba poplatku za občana s trvalým pobytem ve Svratce je 1000 Kč.

Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní symbol 1340, specifický symbol – číslo popisné.

Sazba poplatku za nemovitost sloužící k rekreaci je 1000 Kč.

Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní symbol 1345, specifický symbol – číslo popisné.

Termín splatnosti poplatku je ke dni  31. 5.

Poplatek za psy (platné od 1.1.2020):

Poplatek činí 400,-Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 600.-Kč.

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let se platí 200.-Kč, za každého dalšího psa téhož držitele  300,-Kč.

Poplatek je třeba uhradit každoročně do 31.3.

Číslo účtu pro poplatky za psy zůstává stejné: 2227751/0100.

Poplatek za pronájem a užívání hrobových míst: (Nařízení města Svratky č.6/2011)

Úhrada ceny za hrobové místo se provádí předem a to na min. 5 let a max. 10 let.

Celková plocha a cena pronájmu – hrob, hrobka: započtená pronajatá plocha: 2 m2 – 8.-Kč /rok/m2

dvouhrob, dvouhrobka: započtená pronajatá plocha:  4 m2 – 16.-Kč/rok/m2

urnový hrob: započtená pronajatá plocha:  1 m2 – 4.-Kč / rok / m2

Maximální cena za služby činí včetně všech daní a poplatků:

hrob, hrobka: 120.-Kč / rok

dvouhrob, dvouhrobka:  180.-Kč/rok

urnový hrob: 60.-Kč / rok

Místní poplatek z pobytu:

OZV 2/2023 s účinností od 1.1.2024 o místním poplatku z pobytu. Sazba poplatku je 30 Kč za každý započatý den.

Poplatek za užívání veřejného prostranství:

podrobný rozpis je uveden v obecně závazné vyhlášce města Svratky č.3/2011 o místních poplatcích