13. Kateřinské trhy ve Svratce se budou konat v sobotu 23.11.2019. Přihlášky na trhy jsou přijímány pouze e-mailem: mudroch@svratka.cz nebo přes webtržiště.

 

Řád Kateřinských trhů ve Svratce

1) Prodejní (tržní místo) určuje zástupce provozovatele trhů (organizátor). Rozmístění stánků je dáno plánkem, který má organizátor trhů.

2) Prodejním místem se rozumí zejména stánek, motorové vozidlo, je-li k tomu upraveno, návěs nebo přenosné zařízení – stůl, lavice apod. Pokud má prodejce vlastní prodejní zařízení, musí být zhotovené ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu.

3) Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele – fyzické osoby nebo názvem, popřípadě obchodní firmou u provozovatele – právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele.

4) Organizátor je oprávněn nepovolit přítomnost na Kateřinských trzích těm, kteří se nepřihlásili k účasti včas a v požadovaném termínu. Nepřihlášené stánky je organizátor oprávněn, ve spolupráci s Policií ČR, vykázat z trhů.

5) Konečné slovo při povolení prodeje má vždy provozovatel. Prodejce je povinen dodržovat Tržní řád Kateřinských trhů a obsadit pouze takové prodejní místo (stánek), které mu bylo přiděleno organizátorem.

6) Prodejní doba je stanovena od 8.00 do 15.00 hodin.

7) V den konání trhu lze zahájit navážení zboží nejdříve v 6.30 hodin, po schválení místa organizátorem. Vyklizení místa je třeba provést nejpozději do 17.00 hodin. V prostorách trhů je možné pouze vyložení a naložení zboží. Parkování vozidel včetně přívěsů je možné pouze na parkovištích mimo vlastní tržiště.

8) Prodejce je povinen na místě setrvat až do skončení prodejní doby tedy do 15.00 hodin. V případě vyprodání zásob se prodejce dohodne se správcem tržiště na jiném postupu.

9) Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo a neobsadí jej do 8 hodin, bude poskytnuto jinému prodejci.

10) Na Kateřinských trzích je možné prodávat výhradně zboží, které tematicky odpovídá charakteru řemeslných a farmářských trhů. Organizátor upřednostňuje tradiční řemesla s předváděním řemesla a farmářské zboží.

11) Organizátor si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.

12) Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy. Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz, musí dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost zboží.

13) V případě prodeje alkoholických nápojů umístit na stánku tabulku s textem zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let.

14) Prodejce nesmí o zboží uvádět nepravdivé údaje, ani nesmí docházet ke klamání spotřebitele jiným způsobem.

15) Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů a zanechat stanoviště po skončení prodeje čisté a uklizené.

16) Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní na majetku města Svratky nebo majetku dalších dotčených subjektů.

17) Přihlašování na trhy je možné pouze e-mailem: mudroch@svratka.cz nebo přes webtržiště. Telefonické přihlášky nebudou akceptovány.

18) Organizační poplatek činí:           prodejní místo do 3 m délky: 100,-Kč

                                                           prodejní místo nad 3 m délky: 200,-Kč

                                                           prodejce občerstvení: 500,-Kč

                                   řemeslníci, předvádějící své řemeslo: bez organizačního poplatku

                                                           připojení k elektrické síti: 100,-Kč

19) Po zaslání závazné přihlášky a jejím potvrzení pořadatelem zašle účastník organizační poplatek nejpozději do jednoho měsíce po zaslání přihlášky (číslo účtu Vám bude zasláno po závazné přihlášce obratem). Po dohodě lze zaplatit organizační poplatek na místě před konáním trhů. Pokud nebude poplatek ve stanovené době uhrazen, bude přihláška považována za zrušenou. Po uhrazení poplatku bude zasláno definitivní potvrzení účasti.

V případě neúčasti se poplatek nevrací.

Pořadatel a organizátor Kateřinských trhů:

Město Svratka, Palackého 30, 592 02 Svratka, IČO 00295531

Osoba, pověřená organizováním Kateřinských trhů:

Mgr. Martin Mudroch, mudroch@svratka.cz