Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vložka s výměníkem), je povinen dle §41 odst.15 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle §17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 31. prosince 2016. Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě).

Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Doklad o provedení kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 20 000 Kč. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se nesplněním povinnosti dopouští správního deliktu, za který se uloží pokuta do 50 000 Kč.

Více informací poskytne Ing. Kubálková, e-mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, tel.: 566 688 345